Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2014

09:48
0926 80f9 390
Reposted fromlornaa lornaa viapiehus piehus
09:44
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viapiehus piehus
09:41
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— Piotr Czerwiński "Międzynaród"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianataliana nataliana
09:39
09:39
A jak wyj­dzie śmiesznie?
Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— T. Różewicz.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawonderwall wonderwall

May 26 2014

20:45

May 07 2014

18:18

April 11 2014

20:18
Reposted fromnoticeable noticeable viapiehus piehus
17:14
1032 adc1 390
Reposted fromretaliate retaliate

April 09 2014

12:52
8692 dd93 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta

April 03 2014

21:29
7134 017a 390
Reposted fromdomipaek domipaek vianap nap
21:26
Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.
— św. Paweł z Tarsu
Reposted fromtillbaka tillbaka vianap nap
21:25
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— Lalka, Bolesław Prus
Reposted frompoppyseed poppyseed vianap nap
21:25
21:22
Lubię myśleć, że może myślisz o mnie
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viawonderwall wonderwall

March 30 2014

20:37
20:29
1845 0e76 390
Reposted bymaalzaanbitch27simplelifelittlebadgirl

March 21 2014

15:14
7541 0149 390
Reposted fromKlauds Klauds

February 26 2014

21:38

February 22 2014

21:49
5768 017b 390
Reposted from1caru5 1caru5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl